Landgoed "De Poll"

 

Landgoedkarakter

De Noord-Nederlandse Golf &Country Club (NNG&CC) is gesitueerd op Landgoed “De Poll”. Sinds 1954 is het landgoed in gebruik als golfbaan. De oppervlakte van het landgoed bedraagt circa 60 ha. Waarvan 19,5 ha natuurterrein. Landgoed “De Poll” is rond 1900 ontworpen in de zogenaamde romantische stijl. De bijzondere oprijlaan met hoge houtwallen (Pollselaan), vijverpartijen een statige villa (als clubhuis) en de aanwezigheid van bijzondere bomen en zichtassen maakt het de bezoeker overall op de baan zich er van bewust is dat deze zich op een historisch landgoed bevindt.

 

Landschap

Het terrein van de NNG&CC is opgebouwd uit maar liefst vier verschillende landschappen: Historisch park, Parklandschap, het Drentsche Aa landschap en Boslandschap. In een beheerplan is vastgelegd op welke wijze deze landschappen herkenbaar blijven en versterkt worden.

 

Natuurwaarden

De natuurterreinen (19,5 ha) van de NNG&CC liggen deels in het laaggelegen Drentsche Aa gebied en op een dekzandrug die onderdeel uitmaakt van de Hondsrug. In het gebied treedt zowel kwelwater van regionale herkomst als lokale herkomst uit in sloten en aan maaiveld van laaggelegen percelen. Door de invloed van dit kwelwater zijn de waterelementen, graslanden en moerassen bijzonder rijk aan soorten.

 

Beheervisie

De NNG&CC heeft samen met andere partijen een visie ontwikkeld ten aanzien van alle groene elementen op de Golfbaan zoals individuele bomen, bijzondere boomgroepen, bosstroken, droge- en natte korte vegetaties en openwater met oevers. Ook b.v. cultuurhistorie, esthetische kwaliteit en speltechnische randvoorwaarden zijn in deze visie betrokken. De visie vormt voor de NNG&CC de leidraad bij het beheer van de groene elementen op de Golfbaan.

Om de maatregelen op een juiste wijze te implementeren, zijn de doelen uit de visie vertaald naar concrete beheermaatregelen en vastgelegd in een beheerplan. Onderdeel van het beheerplein is het bereiken en in stand houden van een wildstand die in evenwicht is met het areaal van de aanwezige natuurelementen op het landgoed, en het voorkomen van schade aan de speelelementen van de Golfbaan. Het beoefenen van de noodzakelijk geachte jacht op het landgoed vindt plaats conform de Flora- en Faunawet. Bij beoefenen van de jacht wordt naast naleving van de Flora- en Faunawet de 23 gedrags- en weidelijkheidsregels gevolgd zoals is vast gelegd door de Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging (KNJV).